website menu by Css3Menu.com

ฝึกอบรมเกี่ยวกับ มาตรฐาน IEC-61439-1 / IEC-61439-2


เพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้จัดอบบรมหัวข้อเกี่ยวกับ มาตรฐาน IEC-61439-1/IEC-61439-2 โดยร่วมกับ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน IEC เพิ่มขึ้นและนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด