Panel Fabrication (thai)บีทีอี มีความชำนาญและ ประสบการณ์ ในการประกอบตู้ไฟฟ้า ทั้งจากการออกแบบของลูกค้าเอง, จากการ
พัฒนาตู้ไฟฟ้าอื่น หรือจากการออกแบบตามข้อกำหนดในการทำงานได้ทุกขนาดตามข้อกำหนดของลูกค้า
ทั้งระบบ Low–Voltage (220-380V) ,Medium Voltage (3.3-33KV) โดยการบริการ ให้แก่กลุ่มโรงงานเหล็ก
รีดร้อน รีดเย็น ระบบบำบัดน้ำดี น้ำเสีย โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมยาง
และ กลุ่มปิโตรเคมี เป็นต้น
บีทีอี ใส่ใจในทุกขั้นตอนรายละเอียด ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาการออกแบบ
ให้มีความทันสมัย วัตถุดิบมีคุณภาพ ต้นทุนที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของลูกค้า


ด้วยประสบการณ์การทำงาน บวกกับการทำงานอย่างเป็นระบบ  ของเรา จึงทำให้ เราเป็นทางเลือกแรกของลูกค้า
ในการประกอบตู้ไฟฟ้า